Doświadczenie w psychoterapii

2005 r.

Pogotowie Opiekuńcze nr 1 w Łodzi – praktyka zawodowa.

2006 r.

Letnia Szkoła Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Dzienny Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży „Imbryk” – praktyka zawodowa

2007 r. – 2008 r.

Centrum Terapii Krótkoterminowej – staż.

2008 r. do dziś

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – psycholog:

 • diagnozowanie sytuacji przemocy
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i terapii
 • prowadzenie warsztatów psychoekukacyjnych dla doznających przemocy i dla osób stosujących przemoc osadzonych w zakładzie karnym i przebywających na wolności

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. – psycholog, psycholog dziecięcy:

 • diagnozowanie kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych, także na zlecenie
  sądu
 • diagnozowanie dzieci kwalifikowanych do przysposobienia
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i terapii
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych
 • przeprowadzanie wywiadów w miejscu zamieszkania kandydatów na rodziców adopcyjnych

2011 r. – 2014 r.

Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – psycholog:

 • prowadzenie warsztatów psychoekukacyjnych dla osób bezdomnych
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i terapii

2012 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach – psycholog:

 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i terapii

2014 r.

Fundacja „Nasza przystań”- psycholog:

 • prowadzenie warsztatów „Szkoła dla rodziców”
 • poradnictwo psychologiczne

2015 r. do dziś

Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

 • poradnictwo i psychoterapia dla chorych i ich rodzin

Doskonalenie zawodowe

2002 – 2007 r.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu – kierunek psychologia Specjalizacja: psychologia kliniczna i zdrowia (studia dzienne)

2006 r.

Trening interpersonalny organizowany przez Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych „Powrót z U”

2008 r.

ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Dziecko z Zespołem Zaburzenia Więzi – RAD

2009 r.

Zrozumieć dziecko z FAS

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji i integracji sensomotorycznej

2010 r.

Więzi i style przywiązania

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2011 r.

Certyfikat z leczenia zaburzeń lękowych w Terapii Poznawczo-Behawioralnej

2013 r.

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza
Osobowości – 2 (MMPI-2)

Sztuka przekonujących wystąpień i profesjonalnych kontaktów z otoczeniem

2013 r.

Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego (w trakcie) – uprawnienia do prowadzenia psychoterapii refundowanej przez NFZ

2014 r.

Certyfikat terapeuty w nurcie krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu – TSR

Umiejętność stosowania i interpretacji Testu Piramid Barwnych

2015 r.

Studium treningu i terapii grupowej

Praca z genogramem

Zaburzenia osobowości z perspektywy różnych dysfunkcji psychopatologicznych

Studium Treningu i Terapii Grupowej

Dziecko z zaburzeniami eksternalizacyjnymi w procesie integratywnej terapii relacji opartej na doświadczaniu miłości i wolności

Badanie mentalizacji za pomocą wywiadu Adult Attahment Interview i Skali Funkcjonowania Refleksyjnego